ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Belastinginning en Heffing Op Locatie, ofwel HOL

Gebouw Belastingdienst

De belastingopbrengsten uit de bestedingen (omzetbelasting) en de winsten uit het bedrijfsleven (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) vallen tegen. De Belastingdienst is daarom druk bezig om toch zoveel mogelijk belastinggelden binnen te krijgen.

Gebouw BelastingdienstDeurwaarder

De Belastingdienst gaat deurwaarders op zaterdag inzetten en worden er commerciële incassobureaus ingezet.

Hollen of stilstaan

Een nieuw project van de Belastingdienst is heffing op locatie, ook wel ‘HOL’ genoemd. Dit houdt in dat een medewerker van de belastingdienst bij een belastingadviseur op kantoor langskomt en dan de vragen over de dossiers van meerdere belastingplichtigen bespreekt. De bedoeling is dat vragen direct worden afgehandeld en dat eventuele discussiepunten worden afgestemd. Als dit inderdaad zo werkt dan lijkt dit een verbetering te zijn. De Belastingdienst staat dus niet stil maar gaat hollen om de belastingcenten te innen.

Inning Btw-schulden

De aandacht op het incasseren van openstaande belastingschulden is toegenomen en de controle op de aangifte is verscherpt. Als voorbeeld van het incasseren valt te noemen het project inning van btw schulden welke dit jaar gehouden is. Wie voor 1 juni jl. alsnog vrijwillig aangifte deed van btw schulden, kreeg max. 5% boete. Die ligt normaal op 10%. Deze actie heeft de schatkist tot nu toe ca. 75 mln. opgeleverd.

Extra controlemedewerkers

Er worden 1.500 extra controlemedewerkers door de Belastingdienst ingezet. Dit kost ca. 150 mln. maar de uitgaven wil de overheid er ruimschoots uithalen door correcties op te leggen. Daarbij kan het gaan om de reguliere boekenonderzoeken maar ook gerichte acties op het tegengaan van belastingontduiking en onterecht uitbetaalde bedragen. Deze nieuwe medewerkers worden nu geworven en ingewerkt. Wie momenteel een controle krijgt van de Belastingdienst, zal zien dat er een “stagiair” meekomt om het controlevak onder de knie te krijgen.

Administratieve lastenverlichting?

Ondanks alle toezeggingen van administratieve lastenverlichting, blijkt uit onderzoek dat de lasten niet afnemen maar eerder toenemen.

Zorg dat u administratief goed op orde bent en blijft. Er gaan bedrijven failliet door een gebrekkige administratie en onvoldoende aandacht aan de belastingaangifte!