ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Inkomstenbelasting

Iedereen heeft te maken met de inkomstenbelasting. Als u werkt moet u wellicht aangifte doen maar ook als u niet werkt of alleen pensioen geniet is de aangifte inkomstenbelasting nodig. Zelfs de omstandigheden van kinderen of uw partner kunnen van invloed zijn op de aangifte. Ook als u fiscaal aan te geven posten heeft maar geen aangiftebiljet (of uitnodiging tot het doen van aangifte) ontvangt, moet u aangifte doen.

Boxensysteem

De inkomstenbelasting is verdeeld in drie boxen. In die boxen gelden verschillende belastingtarieven. Eerst wordt bepaald over welk bedrag belasting moet worden geheven, ook wel belastbaar inkomen genoemd. In box 1 wordt belasting wordt geheven over het werk en de woning: dat is inkomen uit loon, winst en uitkeringen. In box 2 wordt belasting geheven over de inkomsten van het aanmerkelijk belang, ofwel het aandelenbezit van bijvoorbeeld DGA’s. Over het vermogen wordt belasting geheven in box 3.

Belastingvoordelen

Vrijstellingen

Binnen voornoemde boxen zijn sommige inkomsten of vermogensbestanddelen vrijgesteld of kunnen zelfs negatief zijn, waardoor het belastbaar inkomen lager uitvalt (en dus de belastingheffing).

Aftrekposten

Daarnaast zijn er uitgaven die aftrekbaar zijn van dit belastbaar inkomen (en daarmee de belastingheffing verminderen). In box 1 zijn dat de premies voor inkomensvoorzieningen, de kosten voor de financiering van de eigen woning, de betaalde alimentatie, het levensonderhoud voor kinderen (waarvoor geen recht bestaat op kinderbijslag en studiefinanciering) en giften. Deze vallen in box 1. Ook voor box 2 gelden regels voor de belastingheffing en in box 3 zijn de schulden aftrekbaar (als die niet reeds in de box 1 en 2 zijn afgetrokken). Verder voordeel kan worden gevonden in het schuiven tussen fiscale partners. Binnen de regels mag u dat zodanig doen dat dit zo voordelig mogelijk voor u uitkomt.

Tariefsverschillen

Vanwege de tariefsverschillen binnen de boxen, heffing binnen andere belastingsoorten (zoals de vennootschapsbelasting) of zelfs heffing in andere landen, kan middels taxplanning voordeel worden behaald.

Belastingheffing

Over het belastbaar inkomen wordt volgens de door de Overheid vastgestelde tarieven en vrijstellingen de te betalen belasting berekend. Deze wordt verminderd met de heffingskortingen. Ook reeds betaalde belasting, zoals de inkomstenbelasting of dividendbelasting wordt in mindering gebracht. Ten slotte moet u rekening houden met reeds betaalde of ontvangen aanslagen over dat jaar. Daarbij moet bedacht worden dat de uitkomsten van de aangifte ook invloed hebben op de toeslagen.

Aanslag

Nadat de aangifte is ingediend zendt de Belastingdienst de nota / factuur, belastingaanslag genoemd. Deze wordt normaliter verhoogd met rente. Maar er zijn zelfs betalingskortingen mogelijk.

Belastingadviseur

Het indienen van aangiften inkomstenbelasting hoort bij ons dagelijks werk.

Vraag ons naar de mogelijkheden in uw persoonlijke situatie of om uw aangifte inkomstenbelasting te verzorgen.