ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Loonheffing

De werkgevers dragen loonheffing af over het aan werknemers verschuldigde loon. Loonbelasting is onderdeel van de zogeheten loonheffing. Naast loonbelasting int de Belastingdienst de sociale premies en de zorgpremies.

Bij aanvang van het dienstverband en daarna bij elke wijziging van de loonberekening is de werkgever verplicht om een salarisstrook te overhandigen. De werkgever verstrekt na afloop van het jaar aan de werknemer een jaaropgave.  Maar dit zijn niet de enige verplichtingen die voortkomen uit het hebben van personeel. Denk aan het voldoen aan de minimumlonen of loonschalen volgens de CAO, het bezitten van een geldig legitimatiebewijs, de aanlevering aan de pensioenfondsen of andere maatschappijen, het -al dan niet- berekenen van vakantiegeld en vakantiedagen, het bijhouden van de onbelaste onkostenvergoeding ten opzichte van de werkkostenregeling en welke afdrachtsverminderingen mogelijk van toepassing zijn. Vaak speelt ook vaak de vraag: Wanneer is iemand eigenlijk in loondienst?

Vanuit de loonadministratie (ofwel salarisadministratie) wordt de aangifte loonheffing berekend. Deze aangifte moet vanaf 1 januari 2006 digitaal worden ingediend. De werkgever moet de afdracht hiervan ook tijdig voldoen.

De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Als er geen persoonlijke situaties moeten worden aangeven of als er geen aangiftebiljet wordt uitgereikt, is de loonheffing eindheffing. Anders moet de werknemer een aangifte inkomstenbelasting indienen, waaruit een teruggave, nihilaangifte of een te betalen belastingbedrag volgt.

Als wij de salarisadministratie voor u uitvoeren, ontvangt u de loonslip waarop de salarisberekening van netto naar bruto staat, zodat u weet wat u uw werknemers moet uitbetalen. Ook zenden we u jaarlijks de jaaropgaven. Daarnaast dienen we de aangifte loonbelasting uiteraard ook voor u in en kunnen we de aanlevering naar diverse fondsen voor u verzorgen.

Doordat we deze werkzaamheden zelf verrichten, hebben we de kennis hierover in huis. Daarom kunnen we u hierover ook adviseren.