ACMO Accountants + Belastingadviseurs

MVO- of duurzaamheidsverslag

Een accountant is de dienstverlener bij uitstek die zekerheid verstrekt bij publicaties. Dat geldt ook bij duurzaamheidsverslagen. Wij kunnen uw rapport over duurzaam ondernemen danwel maatschappelijk verantwoord ondernemen (hierna MVO) voorzien van een accountantsverklaring. Maar we kunnen meer dan alleen uw duurzaamheidsverslag beoordelen.

Bewustwording en visievorming

Bij het prille begin van uw wensen aangaande MVO, de bewustwording en visievorming, kunt u ons al inzetten door advies op maat te verkrijgen. Zo kunnen we duurzaam ondernemen ter discussie stellen door deze te agenderen en een bewustwording realiseren. Ook bij het opstellen van de visie en het inventariseren van de kernthema’s kunnen we helpen. Tevens kunnen we de omgevingsanalyse, de SWOT-analyse, we in kaart brengen.

Positionering en nulmeting

Ook bij uw volgende stap, de positionering en de nulmeting, kunnen wij u met raad terzijde staan door assessments en benchmarks te kiezen, te klankborden bij te hanteren criteria, optreden als coördinator om de einddoelen te bewaken en de uitkomsten te interpreteren. Ook wordt hier de missie uitgewerkt tot een strategie en wijzigt dit de administratieve organisatie waarvan we de gevolgen kunnen inschatten en interpreteren.

Borging administratie en uitvoering

Bij het inbouwen van de strategie kunnen we u van dienst zijn bij het uitwerken van de prestatie-indicatoren, het ontwerpen van de rapportagemodellen, het adviseren over de inrichting van het informatiesysteem en het beoordelen van de planning- en controlecyclus.

Meting en herijking

Wij kunnen u helpen bij het meten of het (her)ijken, door te onderzoeken of het MVO-beleid in praktijk wordt gebracht en dit te rapporteren. Verder kunnen we u adviseren of de MVO-strategie of het proces moet worden aangepast en meedenken in hoeverre belanghebbenden bij de evaluatie moeten worden betrokken.

Verantwoording en rapportering

In dit stadium kunnen we fungeren in drie rollen, te weten: als adviseur, als rapporteur of als controleur. Voornoemde route wordt niet altijd zo strikt genomen. Het kan zijn dat we bijvoorbeeld pas in de fase van rapportering erbij worden gehaald en dat bijvoorbeeld alsnog doelen moeten worden bepaald of moeten worden verzet. U zult niet de eerste ondernemer zijn waarbij helaas te laat wordt onderkent dat er een subsidie mogelijk is voor uw duurzame ontwikkeling.

Betrek ons in uw plannen tot innovatie of duurzaam ondernemen.