ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Controle jaarrekening

De jaarrekening wordt op verzoek van het bevoegde orgaan gecontroleerd door de accountant. Voor middelgrote en grote rechtspersonen geldt een bij wet verplichte accountantscontrole, welke wij niet zelf uitvoeren, maar daarvoor een deskundige kunnen voorstellen. Sinds 1 oktober 2006 moet een accountantskantoor, naast kwaliteitsnormen die voor alle accountantskantoren gelden, voor een wettelijk verplichte controle een vergunning hebben van de Autoriteit Financiële Markten. Zie voor een nadere toelichting en het register de website van de AFM.

Kleine rechtspersonen zijn vrijgesteld van het ‘deskundigenonderzoek’. Toch kan het raadzaam zijn een vrijwillige accountantscontrole te laten uitvoeren, bijvoorbeeld als er meerdere belanghebbenden zijn die zekerheid over de jaarcijfers wensen.

Bij de controle door de accountant wordt vaak gedacht aan het controleren van bonnetjes in de administratie. Gelukkig hoeft niet elk bonnetje te worden gecontroleerd, want vaak volstaat een steekproef. Geconstateerde foutjes hoeven niet altijd te leiden tot aanpassing van het rapport, mits de som van de fouten onder de grens van materialiteit valt. Deze ‘detailcontrole’ is slechts een beperkt onderdeel van het onderzoek. Op alleen deze onderzoekswijze, zou bijvoorbeeld een ontbrekende omzet niet uit de controle rollen. Een verkoopfactuur die niet in de administratie zit, kan men immers ook niet controleren. Daartoe dienen de administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen te worden onderzocht. Van de onderzoeksresultaten brengt de accountant verslag uit, waaruit de natuurlijke adviesfunctie van de accountant blijkt.

Deze accountantsverklaring mondt uit in een goedkeurende controleverklaring, een afkeurende controleverklaring, een controleverklaring van oordeelsonthouding of een controleverklaring met beperking. Het onderscheid wordt zichtbaar in de bewoording van de verklaring.

Een goedkeurende verklaring vermeldt: “geeft een getrouw beeld”.