ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Incassokosten, Kassa!

In Nederland kennen we de zogeheten debiteurenbescherming. Ofwel als iemand niet betaalt, zijn de extra kosten voor het innen van de vordering voor degene die verzuimt om te betalen. Dit klinkt logisch, maar dat is het niet persé. Er zijn landen waar de kosten volledig ten laste komen van de partij die het geld probeert te innen. Dat is gebaseerd op de stelling dat als iemand niet betaalt, er waarschijnlijk ook iets niet goed is gegaan in de levering of dienst.

Via onze wetgever, de overheid, verloopt een gigantisch groot aantal betalingen. In verband met de kredietcrisis, zegde ze toe om sneller te betalen, maar het Rijk betaalt de rekeningen (gemiddeld) pas na 46 dagen. Gemeenten en provincies doen het beter. De betalingstermijnen verschillen per ministerie. Zo geldt Defensie als een trage en Binnenlandse Zaken als een snelle betaler.

Het overmaken van geld hoort soepel te verlopen, dan werkt het als olie in de economie. Tijdens de crisis blijken de bedrijven en huishoudens ‘op hun geld te zitten’ en overschrijden zij ruimschoots de betalingstermijnen .
Uit een meting van maart dit jaar, blijkt dat het dit jaar gelukkig al weer beter staat met het betaalgedrag.

Al weer een aantal jaren terug, kwam er een rapport uit: “Incassokosten, een bron van ergernis”. De huidige gang van zaken werd op het kostenaspect bekritiseerd, te weten die van schuldeisers, die van incassobureaus, het rekenen van kosten door de deurwaarders en incassobureaus over de kosten van de schuldeiser en het niet samenvoegen van meerdere dossiers. Mede daarom komt er een wettelijke regeling voor incassobureaus en de in rekening te brengen incassokosten. Die regelt onder meer een beperking in de kosten die voor een incassotraject in rekening mag worden gebracht.

Het beste is natuurlijk dat de dienst of product overeenstemt met hetgeen vooraf werd afgesproken. Zorg voor een goede vastlegging van hetgeen overeengekomen werd en met welk bevoegd persoon, de levering daarvan, een toegankelijk dossier, bij voorkeur een automatische procedure voor de betalingsherinnering, aanmaning en de sommatie. Meldt daarin ook de term ‘ingebrekestelling’ waaruit blijkt dat de andere partij in verzuim is.
Vergeet tussentijds niet te bellen. Aan de ene kant om te vernemen of er klachten zijn en aan de andere kant om te horen of je herinnering is ontvangen.

Als u uw debiteurenbeheer met ons wilt doorspreken, vernemen we het graag.
Dit kan natuurlijk ook op onze klankbordavond op elke derde dinsdagavond van de maand.