ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Deponeren van de jaarrekening, moet dat nou?

Vindt u het ook zo vervelend om elk jaar je eigen bedrijfsgegevens te publiceren bij de Kamer van Koophandel? Nou ik wel! Wat hebben andere mensen nu met mijn bedrijfsresultaten te maken? Het gaat ze niks aan, toch?
Nu onze overheid denkt daar anders over. Zij is de mening toegedaan dat mijn leveranciers en mijn afnemers (zeg maar: het maatschappelijk verkeer) het recht hebben om deze gegevens in te zien. Dat ze weten hoe mijn bedrijf er voor staat voordat ze zaken met mij gaan doen. Dat ze kunnen zien of ik wel aan mijn betalingsverplichtingen kan voldoen,

Wanneer moet dat dan?
Het bestuur van de vennootschap moet de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar opmaken en ter vaststelling overleggen aan de aandeelhouders. Als de jaarrekening (nog) niet is goedgekeurd door de aandeelhouders, dan moet de directie de opgemaakte jaarrekening uiterlijk zeven maanden (en bij maximale verlenging dertien maanden) na balansdatum deponeren bij de Kamer van Koophandel. De vastgestelde jaarrekening moet dan binnen acht dagen na de vaststelling worden gedeponeerd.

Welke organisaties moeten een jaarrekening deponeren?
Alle besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een financieel verslag deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze publicatieplicht is vastgelegd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Wie hoeven niet te deponeren?
De eenmanszaak, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap; vereniging en stichting zonder ondernemingsactiviteiten of met ondernemingsactiviteiten die minder dan € 4,4 miljoen netto-omzet voortbrengen maatschap en overheidslichamen hoeven hun jaarcijfers niet te publiceren.
Voorts is vrijgesteld een dochtermaatschappij, waarbij de moedermaatschappij consolideert. Er moet dan wel een instemmingsverklaring en een aansprakelijkheidsverklaring aanwezig zijn bij de dochtermaatschappij in plaats van een jaarrekening. De groepsjaarrekening moet gedeponeerd worden door de moedermaatschappij;

Sancties
Heel vervelend wanneer je niet voldoet aan de deponeringsverplichting. Dan krijg je straf! Immers als je de jaarrekening niet (op tijd) deponeert, kan de Belastingdienst Holland-Midden een boete opleggen. Wat nog vervelender kan zijn is als er geen jaarrekening is gedeponeerd, dat de bestuurder van de BV bij een faillissement persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld.

ACMO-Klankbord
Wilt u hierover doorspreken of over andere zaken uw licht opsteken? Maak even vrijblijvend een afspraak. Een belletje is genoeg.